Web of Science — пошукова інтернет-платформа, яка об‘єднує реферативні бази даних публікацій в наукових журналах і патентів, у тому числі бази, що враховують взаємне цитування публікацій. У ній індексується більше 18 000 журналів, з яких близько 12 000 мають імпакт-фактор. Також в БД Ви зможете знайти більше 160 тис. матеріалів конференцій. Записи ведуться вже 117 років, а їх загальний обсяг перевищує 64 млн. Web of Science охоплює матеріали з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.

https://apps.webofknowledge.com/

SCOPUS є найбільшою у світі універсальною реферативною базою даних з можливостями відстеження наукової цитованості публікацій, яка індексує 50 млн. записів з 21 тис. назв наукових видань 5 тис. видавців. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. 

https://www.scopus.com/

Інструкція Scopus українською мовою

 

http://dspace.nbuv.gov.ua/ – Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України.

http://veit.khadi.kharkov.ua/  -  Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : міжнар.-наук журн.

http://apfp.khnu.km.ua/?page_id=15 - Актуальні проблеми філології та перекладознавства : наук. журн.

https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/archive - Аспекти публічного управління : наук. журн.

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity - Безпека інформації : наук. журн.

www.business-inform.net  - Бізнес інформ : міжнар. наук. економ. журн.

http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/biology - Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : наук. журн.

https://ecology.dp.ua/index.php/ECO - Biosystems diversity : scientific journal (Різноманітність біосистем)

https://vir.uan.ua - Винахідник і раціоналізатор : всеукр. наук. наук.-попул. журн.

https://wou.npu.edu.ua/  - Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп.

http://vibrojournal.vsau.org/  - Вібрації в техніці та технологіях : наук. журн.

https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk - Вісник аграрної науки : укр. наук.-теорет. журн.

https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/issue/view/31 - Journal of Geology, Geography and Geoecology (Журнал з геології, географії та геоекології)

http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj - Вісник економіки : наук. журн.

http://btie.kart.edu.ua/ - Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. ст.

https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology - Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія : наук. журн.

http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/v15-2023 - Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки

http://journals-lute.lviv.ua/ - Вісник Львівського торговельно-економічного університету : фах. та реценз. наук. вид.

https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt - Вісник машинобудування та транспорту : наук. журн.

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/bmbr - Вісник медичних і біологічних досліджень : наук. журн.

https://periodicals.karazin.ua/mia - Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» : наук. фах. вид.

http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/view/full/27409 - Вісник Херсонського національного технічного університету : наук. журн.

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/zmisthtmt.htm - Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки : наук. журн.

http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk/archive  - Доповіді НАН України : наук. журн.

http://dorogimosti.org.ua/ua/archiv - Дороги і мости : зб. наук. пр.

http://library.nung.edu.ua/ekolog%D1%96chna-bezpeka-ta-zbalansovane-resursokoristuvannya.html - Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : наук. фах. вид.

http://es-journal.in.ua/ - Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць

http://ecoj.dea.kiev.ua/2021 - Екологічні науки : наук.-практ. журн.

https://science.lpnu.ua/uk/ep/vsi-vypusky - Екологічні проблеми : наук. журн.

http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ekonomika-apk.html - Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журн.

http://eip.org.ua/?page_id=189&mode=view&year=2021&issueno=1 - Економіка і прогнозування : наук. журн.

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb - Економіка. Менеджмент. Бізнес : екон. наук.-практ. журн.

http://www.economy.in.ua - Економіка та держава : наук. фах. вид.

https://fie.ontu.edu.ua/uk/site/archives - Економіка харчової промисловості : наук. журн.

http://efp.in.ua/uk/releases - Економіка. Фінанси. Право : інформ.-аналіт. журн.

http://hgj.univer.kharkov.ua/index.php/uk/ - Економічний часопис-XXI.

https://www.emodel.org.ua/uk/ - Електронне моделювання : міжнар. наук.-теорет. журн.

http://eie.khpi.edu.ua/issue/archive - Електротехніка і електромеханіка : наук. журн.

http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee - Журнал європейської економіки : наук. журн.

http://rgnotes.onu.edu.ua - Записки з романо-германської філології : наук.-фах. вид.

http://con.dut.edu.ua/index.php/communication/about - Зв'язок : наук. журн.

https://journal-grain-crops.com/uk - Зернові культури : наук. журн.

http://zt.knute.edu.ua/index.php?lang=uk - Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн.

https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30# - Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації : міжнар. наук. журн.

http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/issue/view/46 - Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : наук. журн.

http://altis-ism.org.ua/index.php/ALTIS - Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.

http://ite.khpi.edu.ua/ - Інтегровані технології та енергозбереження : наук.-практ. журн.

https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce - Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнар. наук.-техн. журн.

https://science-ua.com/ - Інформаційні технології та суспільство : наук. журн.

http://infotelesc.kpi.ua - Information and Telecommunication Sciences (Телекомунікаційні науки) : міжнар. наук. журн.

https://menagement.knutd.edu.ua/arxiv/ - Менеджмент : наук. журн.

https://momjournal.com.ua/uk - Металознавство та обробка металів : наук. техн. журн.

https://steelcast.com.ua - Метал та лиття України : наук. техн. журн.

http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction - Наука та будівництво : наук.-техн. журн.

https://scinn.org.ua/ua - Наука та інновації : наук.-практ. журн.

https://svc.kname.edu.ua/index.php/svc/ - Науковий вісник будівництва : фах. зб. наук. пр.

https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal - Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту

http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/issue/view/15445 - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : наук.-практ. журн.

http://www.afj.org.ua/ - Облік і фінанси : наук.-вироб. журн.

http://pgp-journal.kiev.ua/index.php/archive-1-2021 - Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. журн.

http://pm.inmech.kiev.ua/ - Прикладна механіка : міжнар. наук. журн.

https://journals.uran.ua/jme - Проблеми машинобудування : міжнар. наук.-техн. журн.

http://pes.nuczu.edu.ua/uk/ - Проблеми надзвичайних ситуацій : наук. журн.

http://pbo.ztu.edu.ua/ - Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку : міжнар. зб. наук. пр.

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PTZ - Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. журн.

https://journals.kpi.ua/17 - Промислова електроенергетика та електротехніка : інформ. зб.

http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis - Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманітар. часоп.

http://ppa.ztu.edu.ua/ - Публічна політика та бухгалтерський облік : наук. журн.

http://re-journal.org.ua/uk/indexed - Радіофізика і електроніка : наук. журн.

http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/ - Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації : наук. журн.

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija - Рослинництво та ґрунтознавство : наук. журн.

http://semst.onu.edu.ua/ - Сенсорна електроніка і мікросистемні технології наук. журн.

http://stmm.in.ua/archive/ - Соціологія : теорія методи маркетинг : наук. журн.

https://s-osvita.com.ua/ - Сучасна освіта : наук. журн.

http://archinform.knuba.edu.ua/Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

https://jet.com.ua/uk/ - Східно-Європейський журнал передових технологій : наук.-техн. журн.

http://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/about -Телекомунікаційні та інформаційні технології : наук. журн.

http://tipus.khpi.edu.ua/ - Теорія і практика управління соціальними системами : наук. журн.

http://www.journal-itm.dp.ua/index_ukr.html - Технічна механіка : наук. журн.

http://tr.knute.edu.ua/index.php?lang=uk - Товари і ринки : міжнар. наук.-практ. журн.

http://tarp.net.ua/ - Технологічний аудит та резерви виробництва : міжнар. журн.

http://visnyk.pgasa.dp.ua/ - Український журнал будівництва та архітектури : зб. наук. пр.

http://uhj.history.org.ua/uk - Український історичний журнал : академіч. часоп.

https://ukr-socium.org.ua/ - Український соціум : наук. журн.

http://ufj.ho.ua - Ukrainian Food : journal scientific journal

http://pcmm.ipm.lviv.ua/ - Фізико-хімічна механіка матеріалів : наук. техн. міжнар. журн.

 http://www.frg.org.ua/uk/ - Фізіологія рослин і генетика : наук. журн.

https://journals.ontu.edu.ua/index.php/foodtech/article/view/2563 - Харчова наука і технологія : наук.-вироб. журн.

http://uapatents.com/ - База патентів України 

https://ukrpatent.org/uk/articles/fond-fkg – Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

homepageImage ru RU 92197

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника — международный ежемесячный научно-технический рецензируемый журнал по радиотехнике и радиоэлектронике. Издается НТУУ КПИ с 1958 года. Индексируется в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Цитирований на статью = 0,167 (Cites per Doc. (2y) = Impact Factor WoS, 2013). SJR = 0,148, SNIP = 0,282 (Scopus, 2014).

 

Наукова періодика України — портал наукової періодики Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України представляє відкритий доступ до наукових журналів та збірників наукових праць, виданих в Україні, містить 400 тис. електронних копій статей.

Українська Наукова Інтернет-Спільнота

ABC Chemistry — безкоштовні повнотекстові рецензовані журнали з хімії, фізики, матеріалознавства англійською мовою видавництв ACS, RSC, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell та ін.

Academicjournals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

ArXiv.org — понад 500 тисяч загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп?ютерних наук, біології.

Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers — каталог посилань на архіви препринтів та електронних публікацій з математики та суміжних наук.

Directory of Open Access Journals — безкоштовний доступ до повнотекстових рецензованих наукових журналів з усіх галузей знань та різними мовами.

Elsevier – журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.

European Mathematical Information Service – найбільший відкритий ресурс для доступу до сховищ з математики.

FreeFullPDF.com – пошуковик наукової літератури (актуальна інформація з кращих джерел для інноваційних проектів). Пошук проводиться тільки на відібраних сайтах. Охоплення: більше 80 млн повнотекстових наукових статей.

Google books — Світова Електронна Бібліотека – сервіс, який надає повнотекстовий пошук по книгах, які оцифровані Google та партнерами цієї програми. Бібліотека містить як повнотекстові видання, так і книги, які представлені для перегляду лише декількома сторінками для ознайомлення. Представлена інформація про те, де книгу можна придбати чи в якій найближчій до Вас бібліотеці взяти.

HighWire Press – HighWire Прес – репозитарій доступу до підрозділу бібліотеки Стенфордського університету. Містить більше 1 тис. журналів, більше 2 млн повнотекстових рецензованих статей у вільному Інтернет-доступі.

Hindawi — пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп?ютерних наук, біології, медицини та ін. видавничої корпорації Hindawi.

IDEAS - найбільша бібліографічна база даних з економічних наук. Містить посилання на більш ніж 300 000 робіт, з них 200 000 — повнотекстові.

Ingentaconnect — багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп?ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

INPADOC – Всесвітній покажчик патентів World Patent Index охоплює дані про патентні документи США, Німеччини та інших країн, дозволяє здійснювати пошук патентів будь-якої галузі знань і промисловості.

InTech - видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки: біологічні науки, комп?ютерні науки та інформаційні технології, науки про землю, електронна техніка та електротехніка, інженерія, медицина. На даний час InTech публікує 3 наукових журнали відкритого доступу: International Journal of Advanced Robotic Systems, Journal of Humanoids, International Journal of Engineering Business Management.

Journals4Free – портал академічних журналів відкритого доступу (більше 7 тис.). Пошук за категоріями, мовами або наявністю в базах даних: Scopus, PubMed, ISI Master.

JournalTOCs Discovery Service – сервіс пошуку актуальної наукової інформації. Пошук здійснюється за назвами і змістом авторитетних наукових комерційних журналів і журналів вільного доступу (понад 15 тис. найменувань журналів). JournalTOCs індексує статті відразу, як тільки вони з’являються у мережі.

Journal of Hymenoptera Research — «золотий» (повністю відкритий, безкоштовний для користувачів) академічний рецензований журнал.

National Technical Information Service (NTIS) – база містить: реферати наукових досліджень, велику кількість німецьких дослідницьких звітів, записи з усіх областей наук, інженерії та технології. Джерела: головним чином звіти федеральних урядових агентств США, винаходи, доступні для ліцензування.

OAI-ґарвестер — Система пошуку у відкритих наукових архівах України. Є власністю Міністерства освіти і науки України.

Open Directory Project — багатомовний вільний каталог інтернет-посилань. Підтримується цей ресурс віртуальною спільнотою добровільних редакторів. ODP використовує ієрархічну онтологічну схему для впорядкування посилань.

Periodica Polytechnica – наукові періодичні видання Будапештського університету технології та економіки.

Registry of Open Access Repositories (ROAR) — реєстр репозитаріїв відкритого доступу.

RePEc — електронний архів публікацій в галузі економіки та суміжних дисциплін.

Science.gov — портал наукової інформації і науково-дослідних результатів федеральних інституцій та агенцій США.

ScienceDirect — понад 9 мільйонів статей з 2500 назв журналів відомого наукового видавництва Elsevier. Доступ до повних текстів потребує передплати, але доступ до рефератів усіх статей та пошук – вільний.

SciGuide – навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті.

Scirus — спеціалізована пошукова система наукової інформації. Scirus використовує близько 410 мільйонів сторінок наукової тематики і відфільтровує результати ненаукового змісту, які за релевантністю певною мірою відповідають запиту. Завдяки цій системі, ви можете швидко знайти необхідну інформацію розміщену як у журналах, так і на персональних сторінках вчених, в інституційних репозитаріях.

Springer_journals – повнотекстові рецензовані журнали міжнародного наукового видавництва Springer з медицини, соціальних і технічних наук, фізики.

STO’s Internet Patent Search System – База даних підтримується системою Source Translation & Optimization (STO), яка може бути використана для пошуку по базах даних патентів і торгових марок США усіх років з використанням класифікаційних класів USPTO або за номером патенту. Можливий перегляд рефератів патентів, опублікованих в період 1981-1989 рр.

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) — авторитетний каталог академічних репозитаріїв відкритого доступу.

The Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) — колекція електронних академічних журналів. Налічує більше 65 тис. назв, з них у безкоштовному доступі – 29 тис.

United States Patent and Trademark Office Web Patent Database – сайт містить повні тексти та малюнки патентів США, починаючи з 1976 р. по теперішній час. Підтримується USPTO – Бюро Патентів і Торгових марок США.

UNESCO Documents and Publications — бібліографічні записи та повні тексти документів, публікацій та періодичних видань ЮНЕСКО.

US Patent and Trademark Office. Official Gazette – офіційний бюлетень Бюро Патентів і Торгових марок США (з 1964 р. – по теперішній час, безкоштовний пошук і перегляд). Офіційний бюлетень публікується щовівторка для подання патентів, які будуть опубліковані, і торгових марок, які будуть зареєстровані.

World Digital Library— Світова Цифрова Бібліотека, надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів 6 мовами, які представляють культуру різних країн світу.