1.Айлікова, Г.В. Методологічні основи планування території регіонів України [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.23.20 / Г.В. Айлікова; МОН України, КНУБА. – Київ, 2015. – 23 с.
2.Бєловол, С.А. Обгрунтування параметрів процесу і розробка ротаційного робочого органу культиватора міжрядного обробітку грунту [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.05.11 / С.А. Бєловол ; МОН України, Харківський НТУ сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с.
3.Богданов, С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.24.01 / С.С. Богданов ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2015. – 20 с.
4.Брезинська, А.П. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / А.П. Брезинська ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 21 с.
5.Ващенко, Ю.О. Удосконалення методів дослідження властивостей та вибору матеріалів для швейних виробів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.О. Ващенко ; МОН України, КНУ технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 20 с.
6.Волчук, В.М. Розробка наукових основ формування та оцінки механічних властивостей сортопрокатних валків для підвищення їх зносостійкості [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.02.01 / В.М. Волчук ; МОН України, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
7.Ворончак, І.О. Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Ворончак ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 20 с.
8.Гільперт, Н.М. Організаційно-економічні основи реалізації механізмів Кіотського протоколу (на прикладі лісових екосистем Центрального Полісся України [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.06 / Н.М. Гільперт ; НАН України, Інститут агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 20 с.
9.Гулієва, Н.М. Отримання пористих проникних матеріалів з використанням природного мінералу-сапоніту в режимі самопоширюючого високотемпературного синтезу [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Гулієва. – Луцьк, 2015. – 20 с.
10.Гуржій, Н.Г. Стратегічне управління збутовою діяльністю м\\\'ясопереробних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / Н.Г. Гуржій ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 20 с.
11.Гуцан, О.М. Формування системи мотивізації виробничого персоналу на машинобудівному підприємстві [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.04 / О.М. Гуцан. – Харків, 2015. – 20 с.
12.Єсієва, Н.К. Організація обліку та внутрішнього аудиту основної діяльності підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.09 / Н.К. Єсієва ; Державна служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – 20 с.
13.Іванчук, К.О. Управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / К.О. Іванчук ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 20 с.
14.Ішутіна, Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / Г.С. Ішутіна. – Київ, 2015. – 20 с.
15.Ковтун, І.Ю. Облік корпоративних операцій в управлінні підприємствами [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.09 / І.Ю. Ковтун. – Київ, 2015. – 20 с.


16.Корнєва, О.В. Методи обгрунтування реконструкції історичних комплексів (на прикладі Закарпатської області) [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.05.11 / О.В. Корнєва. – Київ, 2015. – 26 с.
17.Криницька, О.О. Інституційне забезпечення розбудови земельних відносин України [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 / О.О. Криницька ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – 20 с.
18.Ляшук, О.Л. Науково-прикладні основи створення транспортно-технологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин [Текст] : автореферат дис. ... кандидата тех. наук : спец. 05..05.11 / О.Л. Ляшук ; МОН України, ТНТУ ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 41 с.
19.Маланчук, Л.О. Екологічні послуги в управлінні раціональним природокористуванням користувачів надр [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.04 / Л.О. Маланчук. – Рівне, 2015. – 20 с.
20.Морозова, Є.П. Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.04 / Є.П. Морозова. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
21.Онопко, М.О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.02 / М.О. Онопко. – Київ, 2015. – 20 с.
22.Панюк, Т.П. Розвиток персоналу підприємств молочної галузі у контексті сучасних особливостей функціювання ринку праці [Текст]  : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.04 / Т.П. Панюк. – Львів, 2015. – 20 с.
23.Сенчук, Т.Я. Облік і внутрішній контроль витрат на дослідження та розробки [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.09 / Т.Я. Сенчук ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – 21 с.
24.Серажим, Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.02 / Ю.В. Серажим ; МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с.
25.Славська, Я.А. Еколого-естетичне виховання у загальноосвітніх школах Донбасу (кінець XX- початок XXI ст.) [Текст] : автореферат дис. ... кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 / Я.А. Славська ; МОН України, СНУ ім. В. Даля. – Київ, 2015. – 21 с.
26.Смолінська, О.Е. Архітектурна морфологія дерев\\\'яних церков Волині XIX - початку XX ст.  [Текст] : автореферат дис. ... кандидата архітектури : спец. 18.00.01 / О.Е. Смолінська ; М-во культури України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с.
27.Софійчук, К.К. Науково-методичне забезпечення контролінгу у системі управління підприємством [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / К.К. Софійчук ; МОН України, Національний Транспортний Університет. – Київ, 2015. – 20 с.
28.Фурманець, К.Л. Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.02 / К.Л. Фурманець ; МОН України, КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с.
29.Чайковська, Г.О. Підвищення стабільності структури та властивостей зміщеної стержневої арматури класу А500С при повторному нагріві [Текст] : автореферат дис. ... кандидата тех. наук : спец. 05.02.01 / Г.О. Чайковська ; МОН України, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с.
30.Якимчук, Т.В. Управління інвестиційною стратегією на підприємствах молочної галузі [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / Т.В. Якимчук ; МОН України, НУ харчових технологій. – Київ, 2015. – 20 с.