1.    Атаманенко, Ю.Ю. Геоінформаційна технологія реєстрації та картографування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних апаратів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Ю.Ю. Атаманенко ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 24 с.
2.    Бочко, О.Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05. / О.Ю. Бочко ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 37 с.
3.    Горковчук, Д.В. Уніфіковані моделі баз геопросторових даних  геоінформаційної системи містобудівного кадастру [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Д.В. Горковчук ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 22 с.


4.    Ємець, О.А. Удосконалення технологій землеустрою територій міжнародних автомобільних транспортних коридорів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / О.А. Ємець ; МОН України, КНУБА. – К., 2018. – 20 с.
5.    Койло, В.В. Формування фінансової безпеки України під впливом залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец.  08.00.08 / В.В. Койло. – Суми : СумДУ, 2018. – 19 с.
6.    Кремень, В.М. Методологічні засади розвитку фінансового нагляду в Україні [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.08 / В.М. Кремень ; МОН України, СумДУ. – Суми : СумДУ, 2018. – 37 с.
7.    Куцина, І.А. Принципи і методи формування пішохідних просторів малих і середніх міст(на прикладі м. Ужгорода) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / І.А. Куцина ; МОН України, КНУБА. – К., 2018. – 23 с.
8.    Максимова, Ю.С. Геоінформаційні моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.04 / Ю.С. Максимова ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 24 с.
9.    Середа, Д.Б. Формування структури і властивостей хромоалітованих покриттів конструкційних матеріалів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Д.Б. Середа ; МОН України, ЛНТУ. –  Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2018. – 21 с.
10.    Стрілець, В.С. Методика врахування температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні геодезичних робіт [Текст] : автореферат дис. канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / В.С. Стрілець ; МОН України, КНЕУ. – К., 2018. – 20 с.
11.    Тарасюк, В.П. Принципи та методи оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку при обґрунтуванні вибору інженерно-планувального рішення транспортно-планувальних вузлів(на прикладі м. Києва) [Текст] : автореферат дис. канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / В.П. Тарасюк ; МОН України, КНУБА. – К., 2018. – 22 с.