1.    Вещипан, О.О. Організація розпізнавання негативних тенденцій в економічному розвитку регіонів України [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.О. Вещипан ; НАН України, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2016. – 20 с.
2.    Іванова, Н.В. Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 / Н.В. Іванова ; МОН України, ЧНТУ. – Чернігів, 2016. – 40 с.
3.    Князєва, Т.Т. Теоретико-методологічні засади формування інституціональних передумов міжнародної екологічної політики України [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 / Т.Т. Князєва ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – 36 с.

1.    Побережець, О.В. Формування ефективного механізму використання інноваційного потенціалу в промисловості [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.02.02 / О.В. Побережець ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2006. – 20 с.

1.    Дахнюк, О.П. Технологічне забезпечення зносостійості робочих поверхонь спряжених деталей машини на операціях механічного оброблення [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.02.08 / О.П. Дахнюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 21 с.
2.    Ештеіві, А.М. Технологічне забезпечення якості та точності шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / А.М. Ештеіві ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 21 с.

1.    Аверіхіна, Т.В. Науково-методичні засади інструментального забезпечення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / Т.В. Аверіхіна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса : Інтерпрінт, 2016. – 20 с.
2.    Басюк, О.В. Економіко-організаційні основи формування та нарощення  потенціалу нової економіки регіонів України [Текст] : автореферат дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.В. Басюк ; МОН, молоді та спорту України, ПНТУ ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2012. – 20 с.
3.    Бублик, М.І. Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві [Текст] : автореферат дис. … доктора екон. наук : спец. 08.00.03 / М.І. Бублик ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 47 с.


1.    Бас, В.Р. Оцінювання залишкового ресурсу елементів відповідальних вузлів механічної частини локомотивів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / В.Р. Бас ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с.
2.    Гулай, О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... доктора педагогічних наук за спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О.І. Гулай ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2016. – 40 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Лавренчук, С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / С.В. Лавренчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Гоманюк, О.К. Розвиток регіональних ринків банківських послуг [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.К. Гоманюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 24 с.
2. Івасенко, В.В. Принципи і методи проектування вулично-шляхової мережі з урахуванням потреб маломобільних груп населення [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / В.В. Івасенко ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 24 с.
3. Картузов, Є.В. Моделювання поведінки та комп\'ютерне конструювання шаруватих композиційних матеріалів під дією високошвидкісного динамічного навантаження [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук спец. : 05.02.01 / Є.В. Картузов ; Луцький НТУ. – Луцьк, 2016. – 26 с.
4. Коваль, И.В. Вплив нанокарбіду вольфраму на мікроструктуру і властивості твердих сплавів на основі карбіду титану [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / И.В. Коваль ; МОН України, Луцький НТУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).
5. Крутій, Ю.С. Розробка методу розв\'язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінами неперервними параметрами [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Ю.С. Крутій ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 36 с.
6. Малець, В.М. Розробка eпоксикомпозитних покриттів, модифікованих високодисперсними складовими [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук спец. : 05.02.01 / В.М. Малець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2016. – 24 с.
7. Олеськів, Р.Є. Дослідження напружено-деформованого стану свердловин підземних сховищ газу на основі геодезичних вимірів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Р.Є. Олеськів ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2016. – 24 с.
8. Повстяна, Ю.С. Отримання пористих керамічних матеріалів на основі порошків сталі 18X2H4МА та сапоніту [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.С. Повстяна ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1. Аверкина, М.Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.05 / М.Ф. Аверкина ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 39 с.