1.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 23 с. – (Викладачі ЛНТУ).
2.    Боярська, І.В. Застосування методів інтенсифікації процесів структурування для керування властивостями епосикомпозитів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / І.В. Боярська ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 23 с. – (Викладачі ЛНТУ).
3.    Дударєв, І.М. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології первинної обробки луб\'яних культур [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.18.02 / І.М. Дударєв ; МОН України, Херсонський НТУ. – Херсон, 2016. – 43 с. – (Викладачі ЛНТУ).

1.    Габрусєва, І.Ю. Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / І.Ю. Габрусєва ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 20 с.
2.    Кальницька, М.А. Модернізація інфраструктури національного міжнародного значення у прикордонному регіоні (на матеріалах Закарпатської області) [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / М.А. Кальницька ; ДВНЗ «Ужгородський національний ун-т». – Ужгород, 2016. – 20 с.
3.    Левчук, В.Ю. Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / В.Ю. Левчук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 20 с.
4.    Сичук, В.А. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 08.02.05 / В. А. Сичук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 21 с.

1. Клімович О.М. Организаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.М. Клімович ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 21 с.
2. Равенець  Л.М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 02.02.08 / Л.М. Равенець ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 20 с.
3. Сидорук І.С. Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.С. Сидорук ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 20 с.

1. Андрієнко, Г.В. Управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Г.В. Андрієнко ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 20 с.
2. Анохіна, К.О. Ефективність використання нематеріальних ресурсів підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / К.О. Анохіна ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Одеса, 2015. – 20 с.
3. Білинська, Н.Є. Позабалансовий облік в системі управління підприємством [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.09 / Н.Є. Білинська ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівська комерційна академія. – Львів, 2015. – 20 с.
4. Гасенко, Л.В. Принципи містобудівної організації велоінфраструктури у середніх і великих містах [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Л.В. Гасенко ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с.
5. Григор’єва, Н.С. Розвиток наукових основ автоматизації модульних технологій для гнучкого складального виробництва [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.13.07 / Н.С. Григор’єва ; Одеський національний технічний університет. – Одеса, 2008. – 42 с.
6. Ішутіна, Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.24.01 / Г.С. Ішутіна ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с.
7. Касьяненко, В.О. Методологічні засади управління розвитком інноваційного потенціалу економіки України [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / В.О. Касьяненко ; МОН України, Полтавський НТУ імені Кондратюка. – Полтава, 2015. – 38 с.
8. Кіс, Н.Ю. Методи удосконалення соціально–планувальної структури середнього міста (на прикладі Ужгорода) [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.20 / Н.Ю. Кіс ; МОН України, КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – 24 с.
9. Клименко, Є.М. Удосконалення методів контролю завантаження балкерів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.13 / Є.М. Клименко ; МОН України, Одеська національна морська академія. – Одеса, 2015. – 20 с.
10. Криницький, О.С. Одержання, структура та терморелектричні властивості напівпровідникових матеріалів на основі систем Pb–Sb, Pb–Bi–Te [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / О.С. Криницький ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2015. – 20 с.

1.Айлікова, Г.В. Методологічні основи планування території регіонів України [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.23.20 / Г.В. Айлікова; МОН України, КНУБА. – Київ, 2015. – 23 с.
2.Бєловол, С.А. Обгрунтування параметрів процесу і розробка ротаційного робочого органу культиватора міжрядного обробітку грунту [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.05.11 / С.А. Бєловол ; МОН України, Харківський НТУ сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с.
3.Богданов, С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.24.01 / С.С. Богданов ; МОН України, КНУБА. – Київ, 2015. – 20 с.
4.Брезинська, А.П. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / А.П. Брезинська ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 21 с.
5.Ващенко, Ю.О. Удосконалення методів дослідження властивостей та вибору матеріалів для швейних виробів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.02.01 / Ю.О. Ващенко ; МОН України, КНУ технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 20 с.
6.Волчук, В.М. Розробка наукових основ формування та оцінки механічних властивостей сортопрокатних валків для підвищення їх зносостійкості [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.02.01 / В.М. Волчук ; МОН України, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
7.Ворончак, І.О. Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Ворончак ; МОН України, ЛНТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 20 с.
8.Гільперт, Н.М. Організаційно-економічні основи реалізації механізмів Кіотського протоколу (на прикладі лісових екосистем Центрального Полісся України [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.06 / Н.М. Гільперт ; НАН України, Інститут агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 20 с.
9.Гулієва, Н.М. Отримання пористих проникних матеріалів з використанням природного мінералу-сапоніту в режимі самопоширюючого високотемпературного синтезу [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.М. Гулієва. – Луцьк, 2015. – 20 с.
10.Гуржій, Н.Г. Стратегічне управління збутовою діяльністю м\\\'ясопереробних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / Н.Г. Гуржій ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 20 с.
11.Гуцан, О.М. Формування системи мотивізації виробничого персоналу на машинобудівному підприємстві [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.04 / О.М. Гуцан. – Харків, 2015. – 20 с.
12.Єсієва, Н.К. Організація обліку та внутрішнього аудиту основної діяльності підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.09 / Н.К. Єсієва ; Державна служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – 20 с.
13.Іванчук, К.О. Управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / К.О. Іванчук ; МОН України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – 20 с.
14.Ішутіна, Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 05.24.01 / Г.С. Ішутіна. – Київ, 2015. – 20 с.
15.Ковтун, І.Ю. Облік корпоративних операцій в управлінні підприємствами [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук : спец. 08.00.09 / І.Ю. Ковтун. – Київ, 2015. – 20 с.

1. Внукова, Н.В. Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль-дорога-середовище [Текст] : автореферат дис. ... доктора техн. наук : спец. 21.06.01 / Н.В. Внукова. — Харків, 2015. — 20 с.
2. Козак, П.З. Формування механізму професійної адаптації персоналу виробничих підприємств [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / П.З. Козак. — Одеса, 2015. — 25 с.
3. Корсак, В.І. Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : автореферат дис. ... доктора екон. наук / В.І. Корсак ; МОН України, ЛНТУ. — Луцьк, 2014. — 35 с.
4. Мелешко, В.В. Граничні цикли і диспиративні структури в системах, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / В.В. Мелешко. — Львів, 2015. — 25 с.
5. Мельник, О.І. Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємства [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / О.І. Мельник. — Миколаїв, 2015. — 25 с.
6. Павленко, М.Ю. Обгрунтування параметрів гідромеханічної мішалки для виробництва дизельного біопалива [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.05.11 / М.Ю. Павленко. — Одеса, 2015. — 25 с.
7. Сухорукова, Л.А. Засоби художньої виразності в мультимедійному дизайні (на прикладімузичного кліпу з елементами 3D-анімації) : [Текст] автореферат дис. ... кандидата мистецтвознавства / Л.А. Сухорукова. — Харків, 2015. — 20 с.
8. Хлестова, О.А. Підвищення ефективності транспортно-технолгічної схеми доменного виробництва [Текст] : автореферат дис. ... кандидата техн. наук : спец. 05.22.12 / О.А. Хлестова. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с.
9. Хмарська, І.А. Комплекс маркетингових комунікацій в організації комерційно-господарської діяльності підприємств легкої промисловості [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / І.А. Хмарська. — Львів, 2015. — 20 с.
10. Шевченко-Перепьолкіна, Р.І. Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємств харчової промисловості [Текст] : автореферат дис. ... кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 / Р.І. Шевченко-Перепьолкіна. — Одеса, 2015. — 25 с.

1. Абрамова І.О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.О. Абрамова; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. –20 с.
2. Білик О.С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / О.С. Білик; МОН України, Луцький НТУ. –Луцьк, 2014. – 20 с.
3. Бодак І.В. Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / І.В. Бодак; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. – 20 с.
4. Бойко Г.А. Товарознавча оцінка змішаної пряжі з волокнами льону олійного для трикотажних виробів [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.08 / Г.А. Бойко; Луцький НТУ. – Луцьк, 2014. –20 с.